STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „JAGÓDKA” W GŁOGOWIE

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne:

 

§1

 

Nazwa Przedszkola Niepublicznego: Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”

ul. Królewska 5, 67-200 Głogów

 

§2

 

Przedszkole działa na podstawie:

1.Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz.U. z 2004 r. Nr 256, z późniejszymi zmianami),

2. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 942 z późniejszymi zmianami),

 

3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity – Dz.U. Nr 97 z 2006 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami) w zakresie dotyczącym placówek niepublicznych,

4.Rozporzadzeń wykonawczych do ustawy o systemie oświaty, dotyczących placówek niepublicznych.

 

§3

 

1.Organem Prowadzącym Przedszkole jest Bożena Tadajewska zamieszkała w Głogowie przy ulicy Rycerskiej 2/6, 67-200 Głogów.

2.Przedszkole jest placówką , która świadczy płatną opiekę nad dziećmi w wieku od 3 do 6 lat.

3.W przypadku małej ilości dzieci w grupie, do przedszkola mogą być przyjęte dzieci w wieku 2,5 lat.

 

RODZIAŁ II

Cele i zadania Przedszkola Niepublicznego

 

§4

 

1.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

2.Celem przedszkola jest:

a)      wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

b)      budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

c)      kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

d)     rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

e)      stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

f)       troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,

g)      zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

h)      budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

i)        wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się – poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

j)        kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

k)      zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

3. Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty, na życzenie rodziców przedszkole organizuje dla dzieci lekcje religii katolickiej. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

4. Podczas pobytu dzieci w terenie, zajęcia i zabawy dzieci odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dopasowanym do potrzeb dzieci pod opieką nauczyciela. W trakcie zajęć organizowanych przez placówkę poza teren przedszkola (spacery, wycieczki, pobyt w kinie, pobyt w teatrze), zapewniona jest opieka pomocy nauczyciela, woźnej lub rodzica.

4. Podczas zorganizowanych form w terenie – wycieczki autokarowe, bezpośredni nadzór sprawuje nauczyciel, który w zakresie swoich obowiązków musi zapewnić opiekę wszystkim powierzonym mu dzieciom podczas wypracowywania godzin pracy.

5. Wyjazd zorganizowanej grupy musi być zgłoszony przez kierownika wycieczki na druku „Karta Wycieczki”

6. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce.

7. W trakcie wyjazdu dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznanie z nim dzieci.

8.Przedszkole współdziała z rodzicami / prawnymi opiekunami, dążąc do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:

a)      informuje na bieżąco o postępach dziecka, jego postawach, zachowaniu i rozwoju.

9.Przedszkole prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczną dziecka w celu poznania jego możliwości i potrzeb rozwojowych i na tej podstawie wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

10.Przedszkole prowadzi i dokumentuje analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej tzw. diagnozę przedszkolną.

11.Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej oraz językowej

12.Przedszkole tworzy warunki do nauki języków obcych.

13. Przedszkole wymaga od rodziców i opiekunów prawnych przestrzegania obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w godzinach pracy placówki.

14. Dzieci mogą być odbierane przez inne osoby pełnoletnie, które mogą przejąć odpowiedzialność prawną i zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo po wcześniejszym upoważnieniu ich na piśmie przez rodziców lub opiekunów.

15. Nie wydaje się dziecka rodzicowi, który jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, w takim przypadku nauczyciel ma obowiązek skontaktować się z drugim rodzicem dziecka, jeżeli nie jest to możliwe powiadomić policję.

16. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

17. Osoba odbierająca dziecko powinna zgłosić to nauczycielowi lub upoważnionemu pracownikowi przedszkola. Dziecko przyprowadzone jest do szatni i z szatni przekazywane jest rodzicowi. Od tego momentu osoba odbierająca dziecko jest odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo. Ta sama zasada dotyczy odbierania dziecka z placu zabaw.

 

§ 5

 

1.Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, którymi to obszarami są:

a)      kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

b)      kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

c)      wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

d)     wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

e)      wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

f)       wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

g)      wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;

h)      wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;

i)        wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;

j)        wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

k)      pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

l)        wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

m)    wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

n)      kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

o)      wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

§ 6

 

Placówka zaspakajając potrzeby dziecka kieruje się w szczególności:

1)  dobrem dziecka,

2)   potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,

3)  koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.

 

ROZDZIAŁ III
Organy przedszkola

 

§ 7

 

Prowadzący przedszkole:

1.Dyrektor przedszkola.

 

§ 8

 

Do kompetencji dyrektora przedszkola należy:

1)      kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczną przedszkola,

2)      reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,

3)      opracowanie oraz dokonywanie zmian w statucie przedszkola oraz regulaminach o charakterze wewnętrznym,

4)      zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,

5)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych nauczycieli między innymi poprzez nadzór nad sposobem planowania pracy dydaktyczno – wychowawczej i dokumentowania przez nauczycieli przebiegu pracy dydaktyczno-wychowawczej,

6)      gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy – według zasad określonych w odrębnych przepisach,

7)      dopuszczanie do użytku proponowanych przez nauczycieli programów nauczania,

8)      organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci (np. zajęcia specjalistyczne i rozwijające uzdolnienia, porady i konsultacje) zgodnie z ich potrzebami i możliwościami przedszkola, we współpracy z:

a)      rodzicami,

b)      nauczycielami,

c)      poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

d)     innymi instytucjami, podmiotami, placówkami.

9)  decydowanie o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, ustalanie dla nich zakresów ich obowiązków służbowych, ustalanie dodatkowych stanowisk zgodnie z potrzebami przedszkola oraz przyznawanie pracownikom nagród i kar porządkowych, a także występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń i innych nagród dla nauczycieli,

10)  dysponowanie i zarządzanie finansami i majątkiem przedszkola,

11)  współpraca z rodzicami / prawnymi opiekunami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola,

12)  prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przedszkola,

13)  ustalanie rokrocznie składników opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za uczestnictwo dzieci w zajęciach dodatkowych i innych formach proponowanych przez placówkę w ramach dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej przedszkola,

14)  przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do przedszkola zgodnie z ustalonymi w niniejszym statucie zasadami,

15)  podejmowanie decyzji o utworzeniu bądź likwidacji oddziału przedszkolnego,

16)  zarządzanie przedszkolem wykonując inne zadania przewidziane dla jego stanowiska przepisami prawa oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nieprzekazanych pracownikom przedszkola.

2.Rada Rodziców:

- w przedszkolu nie działa Rada Rodziców,

- wszyscy rodzice współpracują z nauczycielami w sprawach wychowawczo – dydaktycznych

- wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci,

- współdziałają z prowadzącymi przedszkole w tworzeniu dzieciom prawidłowych warunków do zajęć i zabaw w przedszkolu.

 

ROZDZIAŁ IV
Organizacja przedszkola

 

§ 9

1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

2.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola są oddziały przedszkolne złożone z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.

3.Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

4..Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 1 września a kończy 30 czerwca następnego roku. W okresie wakacyjnym na prośbę rodziców istnieje możliwość prowadzenia zajęć w przedszkolu przez okres jednego miesiąca (lipiec lub sierpień), jeżeli liczba dzieci będzie wynosiła min 10 osób.

5. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

6.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, i miarę w wolnych miejsc, do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

7. Pierwszy miesiąc (4 tygodnie) uczęszczania dziecka do przedszkola jest miesiącem

próbnym.

8.Dzieci w wieku 5 i 6 lat odbywają w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

9.Coroczny wakacyjny termin przerw w pracy placówki ustala dyrektor przedszkola i podaje go do wiadomości rodziców.

10. Czas trwania wszystkich zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi, również zajęć dodatkowych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 15–20 minut dla dzieci 3- i 4-letnich, 25–30 minut dla dzieci 5- i 6-letnich.

11. Praca opiekuńczo - dydaktyczno - wychowawcza w oddziałach przedszkolnych prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz program rozwoju placówki uwzględniający profil przedszkola a także dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

12.Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się:

a) nie krócej niż 5 godzin dziennie

b) od poniedziałku do piątku

w godzinach od 06.00 do 16.00

czas pracy przedszkola ustala rokrocznie dyrektor placówki.

13.Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do oddziałów przedszkolnych możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie z oczekiwaniami i deklaracjami rodziców.

14.Wyjątek stanowi nauka języka obcego oraz zajęcia rytmiczne, które to zajęcia są obligatoryjne dla wszystkich dzieci uczęszczających do placówki, gdyż wynikają z profilu przedszkola.

15.Zajęcia dodatkowe nie wchodzą w skład opłaty czesnego. Ofertę zajęć dodatkowych, opłaty za nie, czas ich trwania oraz tygodniowy plan zajęć ustala i przedstawia do wiadomości rodziców dyrektor przedszkola.

16.Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rekreacyjnych, w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.

17.Przedszkole może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno-oświatowymi, w celu realizacji bogatej gamy dodatkowych form edukacyjno-kulturalnych.

18.Przedszkole zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wizerunku swoich wychowanków oraz ich imienia i wieku w publikacjach dotyczących przedszkola (strona internetowa, foldery, artykuły prasowe itp.) a za zgodą rodziców również nazwiska dziecka, w szczególności w związku z odnoszonymi przez przedszkole czy poszczególnych wychowanków sukcesami.

19.Przedszkole może współpracować z instytucjami lokalnymi w celu organizowania działań mających na celu integrację lokalnej społeczności i promocję placówki.

20. Przedszkole będzie korzystało z usług cateringu. Posiłki będą dostarczane dzieciom

w odpowiedniej temperaturze oraz o odpowiednich porach wynikających z ramowego rozkładu dnia. W przypadku nieobecności dziecka powyżej 3 dni odliczana jest dzienna stawka za wyżywienie, ustalona przez przedszkole. Warunkiem odliczania stawki żywieniowej jest zgłoszenie przez Rodzica/Opiekuna Prawnego dzień wcześniej do godz. 12.00 informacji o dłuższej nieobecności dziecka.

21.Wszystkie dzieci zapisane do oddziałów przedszkolnych korzystają z czterech posiłków dziennie:

śniadanie

I danie - zupa

II danie - obiad

podwieczorek

 

22.W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.

23. Przedszkole nie podaje leków na życzenie Rodziców/Opiekunów Prawnych. Rodzic/Opiekun Prawny może o każdej porze wejść do przedszkola w celu podania dziecku samodzielnie leku.

24. W przypadku zachorowania dziecka w przedszkolu powiadamia się o tym rodziców. Mają oni obowiązek odebrania dziecka z przedszkola i zapewnienia mu opieki medycznej.

24. W innych uzasadnionych przypadkach (zagrożenie życia) przedszkole wzywa karetkę pogotowia i powiadamia rodziców. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej i do czasu pojawienia się rodziców pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora placówki.

23. Codzienną organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

24.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

§ 10

 

Do realizacji celów statutowych przedszkola placówka posiada:

2 sale do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

toalety dla dzieci i dorosłych,

szatnia dla dzieci,

pomieszczenie administracyjne,

pomieszczenie socjalne,

plac zabaw wyposażony na potrzeby przedszkola ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie .

 

ROZDZIAŁ V
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§ 11

 

1.Dyrektor zatrudnia w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, których liczba dostosowana jest do ilości dzieci objętych opieką.

2.Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi zatrudniani są na podstawie umowy o pracę, w oparciu o przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno - prawną.

3.Prawa i obowiązki a także zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników przedszkola określa regulamin pracy i regulamin wynagradzania.

 

§ 12

 

1.Dyrektor przedszkola powierza pracę w oddziale przedszkolnym przynajmniej jednemu nauczycielowi.

2.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest aby nauczyciel prowadził pracę dydaktyczno-wychowawczą w oddziale przez cały cykl edukacyjny dzieci.

3.Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych, zgodnie z wymogami przepisów prawa oświatowego.

4.Nauczyciel ma obowiązek:

a)      znać i przestrzegać postanowienia niniejszego statutu oraz regulaminów o charakterze wewnętrznym

b)      znać i stosować wymogi podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego

c)      planować i prowadzić pracę opiekuńczą i wychowawczo-dydaktyczną, w oparciu o diagnozę dziecka, wybrane przez siebie i dopuszczone do stosowania przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego,

d)     dbać o wysoką jakość świadczonej pracy odpowiadając za jej poziom,

e)      otaczać indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków, wspierając jego rozwój psychofizyczny, rozwijając zdolności i zainteresowania, utrzymując ścisły kontakt z ich rodzicami / prawnymi opiekunami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

f)       dbać o  życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu, kształtując w nich czynną postawę wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa,

g)      opracowywać indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju każdego dziecka i realizować go w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej,

h)      opracować i realizować indywidualny plan działań wspierających rozwój dziecka uzdolnionego,

i)        niezwłocznie informować dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczną,

j)        uczestniczyć (w razie potrzeby) w procesie planowania i realizacji określonych form udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

k)      prowadzić porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia i inne formy dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola,

l)        współpracować z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w celu intensyfikowania prawidłowego rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dziecka oraz realizacji przez niego jego praw i obowiązków,

m)    systematycznie doskonalić swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych w przedszkolu i poza placówką,

n)      stosować nowoczesne, skuteczne i atrakcyjne dla dzieci formy i metody pracy podnosząc tym samym jakość i efektywność procesy wychowawczego i dydaktycznego,

o)      rzetelnie i systematycznie prowadzić dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi w przedszkolu zasadami,

q)      rzetelnie wykonywać wszystkie zadania zawarte w szczegółowym zakresie obowiązków (określonym przez dyrektora przedszkola), którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań, jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola.

 

5.Nauczyciel ma prawo do:

a)      dokształcania i doskonalenia zawodowego,

b)      bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez przedszkole,

c)     oceny pracy pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,

d)      korzystania nieodpłatnie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w przedszkolu, polegającej na wspieraniu nauczyciela w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych w pracy z dziećmi

e)       korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych, sprzętu  dostępnych w placówce,

f)      wyboru programów wychowania przedszkolnego lub tworzenia i realizacji własnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

 

§ 13

 

Podstawowymi zadaniami pracowników administracji i obsługi jest:

a) znajomość i stosowanie postanowień niniejszego statutu i regulaminów o charakterze wewnętrznym,

b) dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu przedszkola,

c) dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków przedszkola,

d) współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,

e) rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków (określonym przez dyrektora przedszkola), którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań, jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola.

 

ROZDZIAŁ VI
Rodzice / prawni opiekunowie i wychowankowie przedszkola

 

§ 14

 

1.Rodzice / prawni opiekunowie i nauczyciele współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego na dziecko, i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

2.Formy współdziałania to:

a)      zebrania ogólne i grupowe,

b)      kontakty indywidualne z dyrektorem i nauczycielami,

c)      zajęcia otwarte,

d)     spotkania ze specjalistami, np. psychologiem, pedagogiem, lekarzem itp.

e)      imprezy i uroczystości przedszkolne połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci,

f)       warsztaty dla rodziców,

g)      pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów i opinii,

h)      gazetki informacyjne dla rodziców,

i)        wycieczki,

j)        spotkania integracyjne, festyny,

k)      inne formy stosowane w pedagogice.

3.Rodzice / prawni opiekunowie mają prawo do:

a)      wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej,

b)      znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale i programu rozwoju przedszkola oraz poziomu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,

c)     uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych,

d)      wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola,

e)       wyrażania opinii na temat programów realizowanych przez przedszkole oraz realizacji nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi (innowacje pedagogiczne),

f)      uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia,

g)      otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości przedszkola,

h)        wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola, w oparciu o tradycje środowiska i regionu,

i)        udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych,

j)        wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć, oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych,

k)    zgłaszania dyrektorowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola,

l)      wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć proponowanych z pełnej gamy dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej przedszkola.

4.Rodzice / prawni opiekunowie mają obowiązek:

a)      znać i przestrzegać postanowień niniejszego statutu w obszarach ich dotyczących,

b)      ściśle współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju,

c)      zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dziecku podlegającemu obowiązkowi przedszkolnemu, i w jego przypadku usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach dydaktycznych trwające ponad trzy dni,

d)     przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki – przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,  (pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica, rodzic składa u dyrektora bądź nauczyciela prowadzącego grupę; osoba upoważniona zobowiązana jest, na prośbę pracownika przedszkola, okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice / prawni opiekunowie przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę),

e)      przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe, jak również przedstawiać na prośbę dyrektora lub nauczyciela zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie  potwierdzające, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola, w przypadkach wzbudzających u pracowników placówki podejrzenia o występującej chorobie dziecka, np. utrzymujący się kaszel, katar, wysypka, biegunka, stan podgorączkowy, ogólne złe samopoczucie psychofizyczne i inne, oraz po spowodowanej chorobą nieobecności trwającej ponad pięć dni,

f)       odbierać dziecko niezwłocznie w przypadku otrzymania informacji od pracowników przedszkola o stwierdzonej u dziecka chorobie lub złym samopoczuciu uniemożliwiającym mu funkcjonowanie w warunkach przedszkolnych, lub w przypadku stwierdzenia przez pracowników przedszkola u dziecka sytuacji zdrowotnej mogącej mieć szkodliwy wpływ na inne dzieci,

g)      niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i wykrytych u dziecka chorobach zakaźnych, a także zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne,

h)      uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola i rodziny dziecka, mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych,

i)        na bieżąco informować nauczyciela o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,

j)        śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń,

k)      terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu i wybrane zajęcia dodatkowe, zgodnie z umową cywilno-prawną zawartą z dyrektorem przedszkola,

l)    zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz przebranie dziecka w razie „problemów fizjologicznych”,

m)      odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania przedszkola lub ponosić koszty pobytu dziecka w placówce po godzinach funkcjonowania, w wysokości ustalonej przez dyrektora, dotyczącej dodatkowej oferty opiekuńczej placówki,

n)      z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników przedszkola.

 

5.Do obowiązków dziecka należy:

a)      zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad i norm ustalonych i obowiązujących w grupie przedszkolnej,

b)      dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników,

c)      każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia się poza wyznaczony przez nauczyciela teren zabawy (salę zabaw, ogród przedszkolny),

d)     informowanie nauczyciela o problemach fizjologicznych,

e)      poszanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego w budynku i ogrodzie przedszkolnym, a także zwracanie zabawek pożyczonych z przedszkola lub od kolegów,

f)       słuchanie i wykonywanie poleceń a także odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników przedszkola.

§ 15

1.Pracownicy przedszkola nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.

2.W wyjątkowych sytuacjach spowodowanych przewlekłą chorobą dziecka rodzice muszą porozumieć się z dyrektorem przedszkola w przedmiotowej sprawie i uzyskać zgodę na działania mające na celu umożliwienie pobyt dziecka w warunkach przedszkolnych.

3.Decyzja dyrektora jest ostateczna i wiążąca zarówno dla rodziców jak i pracowników przedszkola.

4.Przedszkole zastrzega sobie prawo do systematycznej kontroli stanu higieny osobistej dziecka.

ROZDZIAŁ VII
Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków

§ 16

1.Przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny, następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług oświatowych, zawartej pomiędzy stronami tj. rodzicami / prawnymi opiekunami lub jednym z rodziców dziecka / prawnych opiekunów, a dyrektorem przedszkola i złożeniu tzw. karty zgłoszenia zawierającej pełne dane osobowe dzieci i rodziców/prawnych opiekunów, podpisanej przez co najmniej jednego z rodziców / opiekunów prawnych.

2.Okres rekrutacyjny w przedszkolu dotyczy dzieci, których rodzice w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola, złożą „Kartę zgłoszenia dziecka” do przedszkola, podpiszą umowę cywilno – prawną z dyrektorem przedszkola i uiszczą opłaty wynikające z warunków umowy.

3.Przyjęcie dziecka do przedszkola może nastąpić również w trakcie całego roku szkolnego, w miarę wolnych miejsc.

4.Rozwiązanie umowy następuje w przypadkach przewidzianych umową.

5.Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków przedszkola.

6. Pierwszy miesiąc ( 4 tygodnie ) uczęszczania dziecka do przedszkola jest miesiącem

próbnym. W przypadku trudności adaptacyjnych dziecka w ciągu tego miesiąca przedszkole

lub Rodzice/Opiekunowie Prawni mogą rozwiązać Umowę bez zachowania terminu. Rodzice/Opiekunowie. W takim wypadku wpisowe jest zwracane w całości.

§ 17

1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora przedszkola, w szczególności gdy rodzice / prawni opiekunowie:

a)      nie przestrzegają postanowień obowiązującego w przedszkolu statutu,

b)      nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania opłat obowiązujących w placówce na zasadach określonych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno – prawnej,

c)      zataili informacje o stanie zdrowia fizycznego lub psychicznego dziecka, mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno – wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu,

d)     nie zgłosili dyrektorowi lub nauczycielowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka trwającej ponad 14 dni, a także wówczas gdy:

e)      nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami / prawnymi opiekunami a pracownikami pedagogicznymi przedszkola w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka,

f)       dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci,

g)      dziecko nagminnie łamie swoje obowiązki wynikające z postanowień niniejszego statutu.

2.W przypadku podjęcia przez dyrektora decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków, nie obowiązuje termin wynikający z umowy cywilno - prawnej.

3.Pisemną decyzję dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez nich do wiadomości przedszkola.

4.Od decyzji dyrektora służy rodzicom / prawnym opiekunom dziecka odwołanie w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji do organu prowadzącego przedszkole.

5.Decyzja organu prowadzącego przedszkole jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VIII
Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności

§ 18

1.Działalność przedszkola finansowana jest z następujących źródeł:

a)      dotacji Gminy Miejskiej Głogów – proporcjonalnie do liczby przyjętych dzieci zamieszkujących gminę Głogów,

b)      opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do przedszkola,

c)     opłat wnoszonych przez uczestników korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola,

e)      darowizn,

f)       opłat wnoszonych przez pracowników korzystających z wyżywienia,

g)      innych źródeł, takich jak np. środków unijnych, festynów czy kiermaszy.

Dotacje uzyskane od gmin są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, i mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących przedszkola.

§ 19

1.Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z:

a) czesnego,

b) wpisowego,

c) opłat za zajęcia dodatkowe,

d) opłaty za ubezpieczenie,

 

2.Czesne nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

3.Czesne należy uiszczać do dnia 10. każdego miesiąca „z góry” na konto placówki.

4. Czesne jest jednakowe w każdym miesiącu do momentu wygaśnięcia umowy.

5.Czesne nie jest płatne w okresie przerwy wakacyjnej, chyba że w miesiącu wakacyjnym (lipiec lub sierpień) będą odbywać się zajęcia w przedszkolu.

6. Opłata wpisowa jest uiszczana raz w roku i ustalana jest przez przedszkole.

7.Opłata za zajęcia dodatkowe:

Opłatę za zajęcia dodatkowe należy uiszczać do dnia 10. każdego miesiąca „z góry” na konto placówki. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto placówki.

8.W przypadku zaległości w opłatach trwającej powyżej jednego miesiąca od terminu ustalonego w niniejszym statucie, dyrektor przedszkola powiadamia pisemnie rodziców o wysokości należności wraz z karą umowną i podaje 7- dniowy termin wpłaty. Po tym terminie dziecko może być skreślone z listy dzieci uczęszczających w trybie natychmiastowym.

9.Przy zapisie dziecka do przedszkola obowiązuje jednorazowa opłata za ubezpieczenie.

ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe

§ 20

1.Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkola.

2.Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on:

a)      zamieszczony na stronie internetowej przedszkola,

b)      udostępniany na prośbę zainteresowanych przez dyrektora i nauczycieli w poszczególnych grupach przedszkolnych.

3.Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

4.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.

6.Przedszkole posiada swoje logo.

7.Prowadzenie przedszkola ma charakter działalności oświatowo-wychowawczej.
Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

8.W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.

9.Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

 

Opracowała:

Bożena Tadajewska