ROCZNY PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „JAGÓDKA” W GŁOGOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

L.p

Zadanie, cel

Kogo obejmuje

Opis, wskazówki

 

Współpraca z rodzicami przez cały rok

Rodzice dzieci wszystkich grup wiekowych

Zebranie rodziców :

Powitanie rodziców, przedstawienie kadry

Zapoznanie rodziców ze statutem i regulaminem przedszkola

Omówienie organizacji pracy w przedszkolu

Przedstawienie warunków ubezpieczenia dzieci

Przedstawienie rodzicom oferty zajęć dodatkowych

Zapoznanie z regulaminem przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

   

Współpraca pomiędzy rodzicami poszczególnych grup wiekowych a wychowawcami

  

Rodzice poszczególnych grup wiekowych

Po zebraniu ogólnym, spotkania rodziców poszczególnych grup z wychowawcami tych grup:

Zapoznanie rodziców z podstawą programową

Przedstawienie rozkładu dnia

Przekazanie rodzicom upoważnień i druków do:

- przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

- uczestnictwa dzieci w zajęciach dodatkowych

- wyrażenia zgody na publikację zdjęć dzieci

 Grupa 3-4 latków  Rozmowa na temat adaptacji dzieci w przedszkolu

Grupa 5-6 latków

Rozmowa na temat obowiązku przygotowania przedszkolnego

Zgodnie z §3 ust.5 najnowszej nowelizacji Rozp. MEN z dnia 28.V.2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U.z 2010 r. Nr 97 poz.624) wydaje się rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (do końca kwietnia bieżącego roku szkolnego)

 

Rozmowy indywidualne, obserwacje dzieci , konsultacje

Rodzice wszystkich dzieci

Obserwacja dzieci pod kątem integracji, zachowania, rozwoju

Rozmowy z nauczycielami, dyrekcją

 

 

Zajęcia otwarte

Wszystkie grupy

Propagowanie ciekawszych propozycji pracy przedszkola w lokalnej telewizji i prasie

 

Uroczystości w przedszkolu

Wszystkie grupy

Aktywny udział w wydarzeniach np. „Pasowanie rodziców”, „Mikołajki”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień Mamy”, „Dzień Taty”

 

 

Organizowanie wspólnych wycieczek

Wszystkie grupy

Wycieczki poza miejscem zamieszkania, np. las, piknik itp.

 

 

Kącik dla rodziców, strona internetowa

Rodzice dzieci wszystkich grup

Prowadzenie strony internetowej, przekazywanie rodzicom bieżących informacji, umieszczanie w kąciku rodziców komunikatów i ogłoszeń

 

 

Pedagogizacja rodziców

Dla chętnych rodziców

Spotkania ze specjalistami (psychologiem, logopedą)

 

 

Zakończenie roku w przedszkolu

Rodzice i dzieci wszystkich grup

Organizacja nietypowego zakończenia roku szkolnego w plenerze

 

 

Informowanie rodziców o sukcesach i problemach ich dzieci

Rodzice dzieci wszystkich grup

Rozmowa z nauczycielem, dyrekcją

 

Włączanie rodziców we wspieranie osiągnięć rozwojowych dzieci

Rodzice dzieci wszystkich grup

 

 

Włączanie rodziców w proces kształtowania u dziecka określonych w podstawie programowej wiadomości i umiejętności

Rodzice dzieci wszystkich grup