REGULAMIN POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „JAGÓDKA” oraz REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

REGULAMIN POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM "JAGÓDKA"

 • Przedszkole jest otwarte w dni powszednie w godz. od 6.00 do 16.00.
 • Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka oraz podpisanie Umowy o Korzystaniu z Usług Przedszkola.
 • Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 • Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do przyprowadzania i obierania dzieci z przedszkola osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych (upoważnienie na piśmie – 2osoby, które ukończyły 18 rok życia).
 • Dziecko należy przyprowadzać do godz.8.00, a odbierać do godz. 16.00. Należy zawiadomić przedszkole telefonicznie o ewentualnym spóźnieniu rodzica (opiekuna). Po godz. 16.30 w przypadku braku kontaktu z osobami wskazanymi jako osoby upoważnione do odbioru dziecka, zostanie zawiadomiona policja.
 • Dziecko jest przyjmowane przez pracowników przedszkola.
 • Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe.
 • W przedszkolu nie podajemy dziecku żadnych lekarstw.
 • Po chorobie dziecka, rodzice (opiekunowie) powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że dziecko jest zdrowe.
 • Wszelkie informacje dotyczące dziecka są przekazywane rodzicom indywidualnie lub podczas zebrań.
 • Rodzice (opiekunowie) mają prawo do zgłaszania dyrektorowi przedszkola swoich opinii na temat funkcjonowania przedszkola.
 • Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do uiszczania opłat do 10 dnia każdego miesiąca.
 • Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani poinformować nauczyciela o zmianie adresu zamieszkania i numeru telefonu.