Opłaty

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 450 zł/miesiąc.

Opłata wpisowa jest uiszczana raz w roku i wynosi 200 zł.

Czesne należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca „z góry” na konto placówki:

mBank 53 1140 2004 0000 3502 7637 0109 w tytule przelewu wpisując imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który uiszczana jest opłata.

Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto placówki.

Czesne nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

Czesne nie jest płatne w okresie przerwy wakacyjnej, chyba że w miesiącu wakacyjnym (lipiec lub sierpień) będą odbywać się zajęcia w przedszkolu.

Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z:

  1. czesnego,
  2. wpisowego,
  3. opłat za zajęcia dodatkowe,
  4. opłaty za ubezpieczenie,